1. Strona główna
 2. Regulamin

Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z Serwisu Rabatowego kupony.dlastudenta.pl należącego do, Media1 PL GmbH c/o WorkRepublic, Tauentzienstraße 13, 10789 Berlin, Niemcy, Rejestr Handlowy: Amtsgericht Charlottenburg, HRB 144329 B, zwanego dalej Serwisem.
 2. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników jak również prawa i obowiązki Serwisu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego kupony.dlastudenta.pl.
 4. Serwis udostępnia Uczestnikom ogłoszenia Partnera o udzielanych przez niego Rabatach, w sposób nieodpłatny i bez rejestracji.
 5. Regulamin dotyczy wszystkich Uczestników.
 6. Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu. Uczestnik może podejmować czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

II DEFINICJE.

 1. Serwis – platforma internetowa prowadzona przez - Media1 PL GmbH c/o WorkRepublic, Tauentzienstraße 13, 10789 Berlin, Niemcy, Rejestr Handlowy: Amtsgericht Charlottenburg, HRB 144329 B.
 2. Uczestnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dobrowolnie korzystająca z usług Serwisu.
 3. Partner - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która współpracuje z Serwisem w zakresie umieszczania Ogłoszeń o udzielanych Rabatach na łamach www.kupony.dlastudenta.pl.
 4. Program – usługa prowadzona przez Organizatora polegająca na udostępnianiu Uczestnikowi na łamach Serwisu, ogłoszeń Partnera.
 5. Kupon Rabatowy (tj. nr promocyjny, kod promocyjny, nr akcji promocyjnej) – jest to przekazywany przez Organizatora szereg cyfr i liter służące do dokonania zakupów on–line przez Uczestnika.
 6. Sprawdź i przejdź do sklepu – pole w Serwisie, które umożliwia dokonanie zakupu z Rabatem bez konieczności wpisywania szeregu cyfr i liter.
 7. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Uczestnika.

III TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU.

 1. W celu korzystania z Serwisu Uczestnik powinien posiadać:
  • Urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  • Dostęp do sieci Internet;
 2. Serwis zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia z którego korzysta Uczestnik.
 3. Uczestnik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Uczestnika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 4. Serwis informuje, iż wyłączenie przez Uczestnika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.kupony.dlastudenta.pl/polityka-prywatnosci stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

IV ZAKRES USŁUG SERWISU.

 1. Serwis udostępnia Uczestnikom ogłoszenia Partnera o udzielanych przez niego Rabatach w sposób nieodpłatny i bez rejestracji.
 2. Uczestnik korzysta z funkcji Serwisu w sposób świadomy i dobrowolny.
 3. Uczestnicy mają możliwość przeglądania Rabatów Partnerów według nazw sklepów lub kategorii.
 4. Uczestnik może korzystać również z następujących usług:
  • Kupony;
  • Gratisy;
  • Bony Upominkowe;
  • Rabaty Last Minute;
 5. Poprzez przekierowanie na stronę Partnera, Uczestnik dokonuje wyboru Rabatu, który:
  • może być przekazywany w formie Kuponu Rabatowego, po wpisaniu szeregu cyfr i liter
  • zostaje automatycznie doliczony do zakupu na stronie Partnera.
  Przy każdej usłudze znajduje się zakładka z informacją „Tak to działa”.
 6. Skorzystanie przez Uczestnika z Rabatu możliwe jest tylko w trakcie jego publikacji na łamach Serwisu. Informacja o czasie trwania promocji jest podawana przy Ogłoszeniu.
 7. Rabaty udostępniane są nieodpłatnie dla Uczestnika w Serwisie.
 8. Uczestnik może podać w Serwisie swój adres e-mail wyrażając wole na otrzymywanie informacji o aktualnie udostępnianych Rabatach, promocjach, przecenach.
 9. Umowa jest zawiązywana bezpośrednio między Uczestnikiem a Partnerem.
 10. Czas realizacji zakupionej Usługi/produktu na podstawie Rabatu jest ściśle określony. Uczestnik jest zobowiązany do odbioru zakupionej Usługi w czasie określonym przez Partnera, (obowiązuje regulamin danego sklepu)

V PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA.

 1. Uczestnik to osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dobrowolnie korzystająca z usług Serwisu.
 2. Uczestnik korzysta z funkcji Serwisu nieodpłatnie.
 3. Serwis informuje, że Uczestnik będący osobą fizyczną przy realizacji umowy z Partnerem za pomocą środków porozumiewania się na odległość, ma prawo do odstąpienia od Umowy w ciągu 10 dni, licząc od dnia przyjęcia świadczenia.
 4. Uczestnik ma obowiązek zgłosić naruszenie praw za pomocą wysłania maila w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
 5. Uczestnik zobowiązuje się w szczególności do nie oferowania Rabatów w celu odsprzedaży.
 6. Uczestnik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów beż uprzedniej zgody Serwisu bądź Partnera.
 7. Uczestnik przeglądający funkcje Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno Serwisu jak i Partnera.

VI PRAWA I OBOWIĄZKU SERWISU.

 1. Serwis troszczy się o należyte działanie platformy internetowej kupony.dlastudenta.pl o każdej porze.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania Rabatów Partnera w przypadku:
  • złamania zasad umowy oraz regulaminu;
  • podejmowania działań na szkodę Uczestnika, innego Partnera, Serwisu;
  • podawania nieprawdziwych danych;
  • po powzięciu przez Serwis wiarygodnej informacji o podaniu przez Partnera oferty nie zgodnej z prawdą.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści Ofert przekazywanych przez Partnerów w szczególności ich prawdziwość, aktualność czy rzetelność. Treść Oferty i jej warunki są ustalane z Partnerem i redagowane przez Serwis.
 4. Serwis nie odpowiada za bezprawne działania Uczestnika lub Partner, jeżeli nie posiada on świadomości faktów i okoliczności.
 5. Serwis w razie powzięcia informacji o bezprawnej działaniu w ramach Serwisu przez Uczestników bądź Partnerów jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do zaprzestania bezprawnych działań.
 6. W przypadku, gdy Serwis wiedział o bezprawnych działaniach Uczestników/Partnerów, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.
 7. Serwis, po uzyskaniu wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze działań Uczestnika/Partnera jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia działań.

VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Zasad przetwarzania oraz udostępniania danych osobowych klienta przez Serwis znajduje się w dokumencie Dane Osobowe i Polityka Prywatności będącym integralna częścią niniejszego regulaminu.

VIII PROCEDURA REKLAMACYJNA.

 1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu wysyłając maila podanego na stronie www.tanio.co w którego treści wpisuję :
  • dane Klienta umożliwiające kontakt,
  • rodzaj usługi, której dotyczy,
  • rodzaj błędnego funkcjonowania,
  • czas które stanowi podstawę reklamacji,
  • zarzuty Uczestnika,
  • okoliczności uzasadniające reklamację,
  • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia,
  W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej.
 2. Serwis rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 3. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłany na podany przez Uczestnika adres e-mail.
 4. W przypadku uznania reklamacji, Serwis niezwłocznie podejmuję działania w celu realizacji jej treści.

IX PRZEPISY KOŃCOWE.

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.kupony.dlastudenta.pl/regulamin.
 2. Serwis dokona zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Uczestników/Partnerów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Uczestników/Partnerów. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Uczestników/Partnerów, korzystających z Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian. 
 4. Akceptacja regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi warunek dalszego korzystania ze Sklepu.
 5. Zarówno Serwis jak i Uczestnik ma prawo do wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.
 6. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:
  • Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy.
  • Umowa ulegnie rozwiązaniu w ciągu 1 dnia roboczego od chwili otrzymania przez Sklep wypowiedzenia.
 7. Serwis może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Uczestnicy/Partnerzy działają wbrew prawu.
 8. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie narusza w żaden sposób praw nabytych Uczestników/Partnerów.